COMUNICAT NOVA OBERTURA LOCAL I ACTIVITATS 2020-21

Benvolguts/des:

Si no hi ha canvis de darrera hora, el proper dia 1 d’octubre, obrirem de nou el local de l’Associació.

Serà una obertura amb el màxim de seguretat possible, i amb totes les  mesures: nombre de persones, mascareta, distància de seguretat, neteja de mans, desinfecció, etc….

Com ja sabeu, les activitats no podran ser de més de 6 persones, això implicarà una reorganització total de les activitats on participin més persones, per tal d’evitar casos d’infecció.

Hem d’estar vigilants i, davant de símptomes com temperatura alta, diarrees, tos, etc., quedar-nos a casa i avisar al metge de capçalera, ajudant així a evitar la transmissió. D’altra manera, tot l’esforç que hem fet fins ara no servirà de res. Cal ser responsables i fer-ho bé  entre tots.

Davant aquesta situació, la Junta ha decidit:

1er –  Reprendre l’activitat de l’Associació a partir del dia 1 d’octubre.

2on – Aplicar controls d’assistència i protocol.

3er –  Revisar cada 15 dies les normes de seguretat i control, així com la continuïtat de l’obertura del local.

Recordeu que tenim el correu electrònic avcollipujol@hotmail.com, on ens podeu fer arribar les vostres problemàtiques o necessitats.

LA JUNTA

Badalona a 25 de Setembre del 2020

 

MESURES GENERALS

-Entrar i sortir de forma esglaonada.

-Control de temperatura abans d’entrar a l’Associació.

-Mascareta obligatòria.

-Mantenir una distància de com a mínim 1,5mts.

-Màxim 6 persones per activitat. En oficina un màxim de 2 persones.

-Neteja de mans (gel hidroalcohòlic), abans i desprès de cada activitat.

-Al finalitzar l’activitat  desinfectar (amb SANICENTRO), tot el que es pugui haver tocat (taules,cadires, ordinadors,  etc.)

-Control dels grups estables (noms i telf.)

-Neteja i desinfecció del local periòdicament

 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

▪ Higiene de mans: rentar-se les mans amb aigua i sabó, o amb gel hidroalcohòlic a  l’arribada i a la sortida, abans i desprès d’anar al lavabo i abans i desprès de les diferents activitats (eliminació de les tovalloles de roba, substitudes per tovalloles de paper)

▪ Mascareta:  mascareta obligatòria en els espais comuns.

▪ Distanciament:  1,5 metres, en general.

▪ Ventilació: abans de l’entrada i sortida, portes i finestres obertes sempre que sigui possible i, obligatòriament, entre activitat i activitat.

 

REQUISITS PER PODER ASSISTIR PRESENCIALMENT

▪ Control de la temperatura i absència de símptomes de la COVID19.

▪ No haver estat positiu ni haver tingut contacte amb algun positiu durant els  darrers 14 dies.

▪ Haver complimentat la Declaració responsable personal abans d’iniciar qualsevol activitat.

 

DETECCIÓ DE CASOS POSITIUS

▪ Recordem que cal controlar els possibles símptomes des de casa i en cas de  presentar-ne algun, no assistir a cap activitat o consulta al despatx per la salut i la seguretat de tots.

 

MATERIAL A DISPOSICIÓ DELS ASSOCIATS I VEÏNS QUE VINGUIN AL LOCAL:

– TERMÒMETRE

– GEL HIDROALCOHÒLIC PER LES MANS

– LÍQUID DESINFECTANT PER NETEJAR ELS ESTRIS UTILITZATS

– PAPER PER NETEJAR MANS I ESTRIS

– GUANTS DE LÀTEX

 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ PER LA COVID19

Declaro sota la meva responsabilitat:

  • Que sóc coneixedor/a del context de  pandèmia  actual  provocada  per  la  Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que  l’Associació i la Junta no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
  • Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix un cas amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
  • Que m’encarrego de portar de casa les mascaretes necessàries.
  • Que informaré a l’Associació sobre qualsevol variació del meu estat de salut compatible amb la simptomatologia Covid-19, abans de participar diàriament en l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, compleixo amb els requisits de salut següents:

  • Presento absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No he conviscut o no he tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

Només marcar en cas de patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid19:

  • El metge de capçalera,  ha valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de reprendre  la meva participació en activitats de l’Associació.

 

Nom i cognoms, DNI i signatura

 

Badalona, a