EL FUTUR

És una zona de la ciutat que té pendent una transformació urbanística molt important:

El desenvolupament de la zona de l’Estrella, amb un gran dipòsit, ja construït, per regular les aigües pluvials, i on inicialment s’havia previst edificar 325 habitatges, dels quals 167 eren protegits, i la construcció de la nova escola Ventós Mir. El projecte preveu un increment per sobre del percentatge normal en locals comercials i on hi conviurien blocs de pisos de més de 6 alçàries. Caldrà doncs, estar atents, donat que es pensa revisar totalment el projecte inicial i les informacions que tenim donen prioritat als habitatges lliures enfront dels habitatges protegits, i de l’escola res.

L’altre gran projecte, que contempla la instal·lació d’un centre comercial a can Llamas, i els nous jutjats, que pensem s’ajornarà en el temps.

En quant als equipaments, n’hi ha previstos al terreny del carrer Vila Vall-Llebrera i a la plaça Pompeu Fabra, així com al solar de l’Estrella.

Tot plegat, i desprès de retirar del pla de l’Estrella la pastilla de les “cases verdes”, que resta pendent de saber què hi haurà, configurarà el caràcter del barri de Coll i Pujol en el futur.

Coll i Pujol esdevindrà part d’un nou gran centre de la ciutat. Però hi pot haver diversos tipus de centralitat:

– Una centralitat adreçada a ser de pas i de serveis, amb unes característiques pròpies de les noves centralitats urbanes, que són properes a grans centres comercials amb edificis plurifamiliars.

– O una centralitat que sap combinar la proximitat a un bon accés de transport públic, acollint un gran edifici administratiu (jutjats), un de comercial, unes noves escoles, un equipament de caràcter metropolità, i dos terrenys per equipaments sense definir, però preservant les característiques de nucli antic de la nostra ciutat de Badalona.

Nosaltres apostem per aquesta segona opció. Volem ser un barri dinàmic, amb equipaments públics, de ciutat i de país, però que preservi la seva estructura tradicional a cavall entre els barris del Centre i de Dalt de la Vila.